Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An

Ngày đăng tin: 16/05/2012

 1. Giám đốc Lê Trường Giang. Số điện thoại liên lạc: 0388906058

 

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về kết quả hoạt động của đơn vị theo định kỳ, đột xuất và khi có yêu cầu.


- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

 - Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, thanh tra kiểm tra, Giám định BHYT; bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng an ninh, quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, kỷ luật và phòng, chống tham nhũng.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Thanh tra - Kiểm tra,Giám định BHYT.


- Phụ trách BHXH các huyện, thành phố, thị xã: thành phố Vinh, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên.

- Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch Tài chính. 

 2. Phó Giám đốc Lê Thị Dung: 0383846686


 - Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Chế độ BHXH, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, cải cách hành chính, công tác tổng hợp, hành chính, quản trị; công tác tuyên truyền, công tác dân vận, công tác thực hiện chính sách dân tộc và những công tác đột xuất khác được Giám đốc ủy quyền, phân công.

- Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh  vực phụ trách.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh Nghệ An

- Tham gia Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Nghệ An.

- Trưởng Ban Biên tập Trang TTĐT của BHXH tỉnh Nghệ An.

 - Trực tiếp phụ trách các phòng: Chế độ BHXH, Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, Văn phòng, Nhà nghỉ Hà An.

 - Theo dõi, phụ trách BHXH các huyện: Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai, Yên Thành, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. 

 - Sinh hoạt tại phòng Chế độ BHXH.

3. Phó Giám đốc Lê Viết Thức:

-  Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Công tác phát triển và quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; công tác thu, cấp sổ - thẻ, công nghệ thông tin, công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản; công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ và những công tác đột xuất khác được Giám đốc ủy quyền, phân công.

- Triển khai thực hiện các chương trình, dự án, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh  vực phụ trách.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Khai thác và thu nợ, Quản lý thu, Cấp sổ thẻ và Công nghệ thông tin.

- Theo dõi, phụ trách BHXH các huyện; Thị xã Cửa Lò, Diễn Châu, Tân Kỳ, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong.

- Sinh hoạt tại phòng Quản lý thu

Video
Xem thêm