Ban Lãnh đạo BHXH tỉnh Nghệ An

Ngày đăng tin: 16/05/2012

 1. Giám đốc Lê Trường Giang. Số điện thoại liên lạc: 0388906058

 

- Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm toàn diện về mọi hoạt động của ngành trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Trực tiếp chỉ đạo một số lĩnh vực công tác sau:


- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

 - Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, kiểm tra, khai thác, quản lý đối tượng tham gia, thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng an ninh, quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, kỷ luật và phòng, chống tham nhũng của BHXH tỉnh Nghệ An.


- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của BHXH tỉnh Nghệ An;


- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính, Kiểm tra, Quản lý thu, Khai thác và thu nợ.


- Phụ trách BHXH các huyện, thành phố, thị xã: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Nghi Lộc, Diễn Châu, Cửa Lò, thành phố Vinh. 
- Sinh hoạt tại phòng Kế hoạch Tài chính. 

 

 2. Phó Giám đốc Phạm Gia Vân:   Số điện thoại liên lạc: 0383844583

 

- Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: giám định BHYT, nội vụ hành chính văn phòng, công tác tuyên truyền, công nghệ thông tin, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tham gia Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và sửa chữa công trình thuộc hệ thống BHXH tỉnh Nghệ An; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự BHXH tỉnh và các công tác đột xuất khác được Giám đốc ủy quyền, phân công;


- Phó Chủ tịch chính sách Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Nghệ An;


- Trưởng ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) của BHXH tỉnh Nghệ An;


- Trực tiếp phụ trách các phòng: Văn phòng, Giám định BHYT, Công nghệ thông tin và Nhà nghỉ Hà An;


- Phụ trách BHXH các huyện, thị xã: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thái Hòa, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai.


- Sinh hoạt tại phòng Giám định BHYT.

 

 3. Phó Giám đốc Lê Thị Dung: 0383846686


 - Giúp Giám đốc trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau: Chế độ BHXH, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, cải cách hành chính, công tác dân vận, công tác thực hiện chính sách dân tộc và những công tác đột xuất khác được Giám đốc ủy quyền, phân công;


 - Trực tiếp phụ trách các phòng: Chế độ BHXH, Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, Cấp sổ, thẻ. 


 - Phụ trách BHXH các huyện: Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. 


 - Sinh hoạt tại phòng Chế độ BHXH.

Video
Xem thêm