BHXH Nghệ An: Phổ biến, quán triệt Chỉ thị 19-CT/TU

Ngày đăng tin: 05/03/2018
Sáng nay, ngày 05/3/2018, BHXH tỉnh Nghệ An tổ chức chào cờ đầu tháng và phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An với sự tham gia của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh. Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh trực tiếp phổ biến, quán triệt Chỉ thị.
Bên cạnh việc phổ biến, quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết, đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh đã đi sâu phân tích ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 19-CT/TU đối với ngành BHXH tỉnh Nghệ An; đề nghị các phòng nghiệp vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo các nhóm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị; yêu cầu mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục tìm hiểu, thấm nhuần Chỉ thị, Chương trình hành động số 22-CTr/TU của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; cụ thể hóa trong công việc thường xuyên, hằng ngày của mình; từ đó cùng với toàn ngành nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, quản lý, kiểm soát có hiệu quả quỹ BHYT; đảm bảo quyền lợi cho người dân khi tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Xem toàn văn Chỉ thị số 19-CT/TU tại đây
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm