BHXH tỉnh Nghệ An: Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 khóa XII

Ngày đăng tin: 01/08/2018
BHXH tỉnh Nghệ An vừa tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết liên quan trực tiếp đến công tác thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, Khóa XII cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh. Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An trực tiếp quán triệt tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, Giám đốc Lê Trường Giang khẳng định: Các Nghị quyết chính là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp tới ngành BHXH. 

Do đó đề nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan BHXH tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những vấn đề mới, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn với đơn vị, lĩnh vực của mình để nhận thức đầy đủ hơn nội dung các Nghị quyết. 
 
Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã được Giám đốc Lê Trường Giang giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết; trong đó nhấn mạnh đến quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp của từng Nghị quyết. Đặc biệt, đi sâu phân tích những nội dung của cải cách chính sách BHXH và 05 nhóm giải pháp nhiệm vụ chủ yếu của Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 23/5/2018.

Kết thúc Hội nghị, Giám đốc Lê Trường Giang yêu cầu Bí thư chi bộ xây dựng Kế hoạch hành động cá nhân trong thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao; triển khai cho cán bộ, đảng viên, quần chúng biết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng và thời gian quy định. Đề nghị mỗi đồng chí, trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết.

Lộc Hoa - Nhật Minh
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm