BHXH tỉnh Nghệ An: Triển khai thực hiện Kế hoạch 301/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU

Ngày đăng tin: 13/09/2018
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 913/KH-BHXH ngày 08/6/2018 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 301/KH-BHXH của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Theo đó, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An yêu cầu:

Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện có trách nhiệm phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 301/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An và Kế hoạch thực hiện của BHXH tỉnh tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động hợp đồng thuộc BHXH tỉnh Nghệ An nhận thức đầy đủ mục tiêu, quan điểm của Đảng về chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đã đề ra tại Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 301/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, Kế hoạch số 913/KH-BHXH của BHXH tỉnh Nghệ An đã đề ra 9 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1.Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

2. Tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hằng năm của tỉnh giai đoạn 2018-2020.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT.

4. Tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn quy trình, thủ tục tham gia BHXH, BHYT.

5. Nâng cao chất lượng công tác cấp và quản lý thẻ BHYT; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám định BHYT để quản lý nguồn quỹ KCB BHYT trên địa bàn tỉnh.

6. Tăng cường quản lý và giải quyết tốt các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH.

7. Đẩy mạnhc ông tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; thu đúng, kịp thời, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT.

8. Tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Văn phòng, các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Xem toàn bộ Kế hoạch 913/KH-BHXH tại đây:
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm