Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương

Ngày đăng tin: 09/03/2018
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương.
Ngày 22/2/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về Đề án giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và BHXH Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kết luận như sau: Việc nghiên cứu, xây dựng Đề án là cần thiết và đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại văn bản số 6803/VPCP-KTTH ngày 3/7/2017 và văn bản số 576/TB-VPCP ngày 15/12/2017.

Do vậy, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư và BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Đề án, trình Chính phủ chậm nhất trong tháng 4/2018, trong đó lưu ý các nội dung như: Làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, phạm vi, định hướng và mục tiêu của Đề án. Đánh giá toàn diện thực trạng, vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa trung ương và địa phương trong quản lý nội dung này. Phân tích, đề xuất lựa chọn phương án thực hiện bảo đảm khả thi, sát thực tế, đạt được mục tiêu đề ra.

Về lâu dài, Chính phủ sẽ nghiên cứu, báo cáo Quốc hội để ban hành Nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương theo đúng quy định tại Luật BHXH năm 2014. Trước mắt, để đẩy mạnh việc mở rộng diện bao phủ BHXH, việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH thực hiện theo nguyên tắc: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và BHXH Việt Nam nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các nguyên tắc, tiêu chí xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH.

Trên cơ sở đó, các địa phương xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH hằng năm tại địa phương.

Căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH do địa phương xây dựng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, tổng hợp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH cho các địa phương.

Căn cứ chỉ tiêu được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, UBND địa phương trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hàng năm của địa phương để tổ chức thực hiện từ năm 2019./.

PV
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm