Mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT HSSV năm học 2019-2020

Ngày đăng tin: 06/09/2019
Năm học 2019-2020, mức đóng, phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với HSSV từ cấp tiểu học trở lên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo các loại hình: công lập, dân lập, tư thục, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, dạy nghề (trừ những HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc Nhà nước hỗ trợ mức đóng) được triển khai cụ thể như sau:
1. Mức đóng:
- Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, trong đó Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, cá nhân HSSV tự đóng 70% mức đóng còn lại.
- Áp dụng cho năm học 2019-2020:
Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng; số tiền đóng BHYT HSSV được xác định cụ thể là:
4,5% x 1.490.000 đồng  = 67.050 đồng/học sinh/tháng, trong đó:
+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ bằng 30% mức đóng với số tiền:  30% x 67.050 đồng = 20.115 đồng/tháng;
+ HSSV phải đóng 70% mức đóng với số tiền:  70% x 67.050 đồng  = 46.935 đồng/tháng;
Tham gia thời gian 01 năm (12 tháng), số tiền thuộc phần trách nhiệm đóng của HSSV là: 46.935 đồng x 12 tháng = 563.220 đồng.
2. Phương thức đóng:
- Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của HSSV theo thời hạn 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng nộp vào Quỹ BHYT.
- Đối với HSSV đã thực hiện thu theo năm tài chính thì tiếp tục thực hiện thu vào cuối năm 2019 để gia hạn thẻ năm sau. Thời hạn ghi trên thẻ BHYT tương ứng với số tiền nộp vào Quỹ BHYT.
- Đối với sinh viên mới nhập học: Thực hiện thu phí BHYT những tháng còn lại của năm 2019. Trường hợp có nguyện vọng và tự nguyện đóng để gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT đến ngày 31 tháng 12 năm sau, thực hiện thu phí BHYT một lần.
- Đối với học sinh vào lớp 1: Thực hiện thu phí BHYT những tháng còn lại của năm 2019. Trường hợp phụ huynh học sinh có nguyện vọng và tự nguyện đóng để gia hạn thời gian sử dụng thẻ BHYT đến ngày 31 tháng 12 năm sau, thực hiện thu phí BHYT một lần với thời gian làm căn cứ thu là 15 tháng, hoặc 14 tháng, hoặc 13 tháng, hoặc 12 tháng. Trong đó thời gian làm căn cứ thu đối với từng học sinh lớp 1 được xác định tùy thuộc vào thời gian hết hạn thẻ BHYT được cấp theo nhóm trẻ em dưới 6 tuổi; cụ thể:
+ Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;
+ Trường hợp trẻ em sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.
Ví dụ 1: Em Nguyễn Văn A, sinh ngày 10/6/2013, đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, theo quy định thẻ BHYT của em sẽ hết hạn sử dụng đến hết ngày 30/9/2019. Trong trường hợp này phụ huynh có nguyện vọng đóng một lần để thời hạn sử dụng thẻ BHYT cho đến ngày 31/12/2020, thời gian làm căn cứ thu là 15 tháng (tức là từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2020), số tiền là: 15 tháng x 46.935 đồng = 704.025 đồng.
Ví dụ 2: Em Nguyễn Văn B, sinh ngày 10/10/2013, đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, theo quy định thẻ BHYT của em sẽ hết hạn sử dụng đến hết ngày 31/10/2019. Trong trường hợp này phụ huynh có nguyện vọng đóng một lần để thời hạn sử dụng thẻ BHYT cho đến ngày 31/12/2020, thời gian làm căn cứ thu là 14 tháng (từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2020), số tiền là: 14 tháng x 46.935 đồng = 657.090 đồng.
Ví dụ 3: Em Nguyễn Văn C, sinh ngày 10/11/2013, đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, theo quy định thẻ BHYT của em sẽ hết hạn sử dụng đến hết ngày 31/11/2019. Trong trường hợp này phụ huynh có nguyện vọng đóng một lần để thời hạn sử dụng thẻ BHYT cho đến ngày 31/12/2020, thời gian làm căn cứ thu là 13 tháng (từ ngày 01/12/2019 đến ngày 31/12/2020), số tiền là: 13 tháng x 46.935 đồng = 610.155 đồng.
Ví dụ 4: Em Nguyễn Văn D, sinh ngày 10/12/2013, đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, theo quy định thẻ BHYT của em sẽ hết hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2019. Trong trường hợp này phụ huynh có nguyện vọng đóng một lần để thời hạn sử dụng thẻ BHYT cho đến ngày 31/12/2020, thời gian làm căn cứ thu là 12 tháng (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020), số tiền là: 12 tháng x 46.935 đồng = 563.220 đồng.
 

Tham gia BHYT HSSV để được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường

3. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT làm căn cứ và tổ chức thu tiền đóng BHYT HSSV:
a) Thời hạn sử dụng thẻ BHYT phụ thuộc vào số lượng tháng và tiền đóng tham gia theo quy định.
b) Đối với HSSV năm học 2019-2020 không thay đổi về cấp học, khóa học và đã tham gia BHYT tại trường theo năm tài chính của năm học trước; khi tiếp tục tham gia thì thực hiện thu tiền vào cuối tháng 11, trong tháng 12 năm 2019. Giá trị sử dụng của thẻ BHYT được tiếp tục gia hạn từ ngày 01/01/2020 cho đến hết ngày cuối cùng của tháng trong năm tương ứng với số tháng đã nộp tiền đóng BHYT; trong đó:
- Đối với học sinh lớp 9, lớp 12: Thẻ chỉ gia hạn giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm.
- Đối với sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.
- Đối với học sinh, sinh viên còn lại (ngoài trường hợp trên): Thẻ gia hạn giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12 của năm.
c) Đối với học sinh vào lớp 1: Cơ sở giáo dục thực hiện thu tiền ngay trong tháng 9/2019; Giá trị sử dụng của thẻ BHYT được tiếp tục gia hạn như hướng dẫn tại Điểm b Khoản 1 Mục II văn bản này.
d) Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Cơ sở giáo dục thực hiện thu tiền trong tháng nhập học; Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;
đ) Đối với HSSV đã có thẻ BHYT tham gia theo nhóm đối tượng khác đang còn hạn sử dụng, khi thẻ hết hạn và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, Cơ sở giáo dục thực hiện thu tiền ngay trong tháng thẻ BHYT hết hạn sử dụng để gia hạn giá trị sử dụng của thẻ BHYT từ tháng tiếp theo cho đến hết năm tài chính.
e) Đối với HSSV có các khóa học ngắn hạn khác nhau: Giá trị của thẻ BHYT bắt đầu từ tháng đầu của tháng nhập học cho đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc khóa học./.
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm