Nghệ An: UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Ngày đăng tin: 30/03/2018
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 1840/UBND-VX ngày 27/3/2018 về việc triển khai các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tài chính, BHXH tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Luật BHXH và các quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về BHXH, đặc biệt là việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng; quy định thực hiện chính sách BHXH cho người lao động  tham gia BHXH tự nguyện.
 
- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn, sớm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.
 
2. Liên đoàn Lao động tỉnh 
 
- Tăng cường phối hợp vói Sở Lao động Thương binh và Xã hội, BHXH tỉnh và các ngành chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.
 
- Chỉ đạo Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã và các công đoàn cơ sở nêu cao vai trò bảo vệ quyền lợi của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật BHXH để đề nghị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của Công đoàn Ngành.
 
- Chỉ đạo Báo Lao động Nghệ An đăng tải các bài viết tuyên truyền pháp luật về BHXH.
 
3. Sở Tài chính
 
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh bố trí kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện chuyển vào quỹ  BHXH theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.
 
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh về thủ tục, hồ sơ, quy trình thanh quyết toán kinh phí. Hằng năm, trên cơ sở dự toán kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người  tham gia, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; phối hợp với BHXH tỉnh cấp kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH cho người lao động khi tham gia BHXH tự nguyện chuyển vào quỹ BHXH theo quy định.
 
4. BHXH tỉnh
 
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về BHXH, đặc biệt tập trung tuyên truyền những quy định của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
 
- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn; thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BH Thất nghiệp, BHYT; phát hiện, xử lý và đề nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH.
 
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp nhằm tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, trong đó tập trung vào đối tượng người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước.
 
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia BHXH; đặc biệt ưu tiên rút ngắn thời gian giải quyết cấp sổ BHXH và giải quyết các chế độ BHXH đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn đủ từ 01 tháng đến dưới 3 tháng tham gia BHXH bắt buộc.
 
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết, sẵn sàng thực hiện BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Nghệ An để kịp thời triển khai ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định.
 
5. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh
 
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; công tác thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về BHXH. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật BHXH và các quy định của Luật BHXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018.
 
6. UBND các huyện, thành phố, thị xã
 
- Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và người lao động về chính sách BHXH mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, trong đó tập trung vào đối tượng người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 3 tháng và đối tượng tham gia BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước.
 
- Thường xuyên theo dõi, cập nhật, nắm số lượng đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động và người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc để kịp thời hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp và người lao động thực hiện các quy định của Luật BHXH.
 
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH; xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, BH thất nghiệp.
 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp thường xuyên đối thoại trực tiếp với người lao động để thông tin những quy định mới của chính sách BHXH và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh đối với người lao động để ổn định sản xuất kinh doanh và trật tự xã hội trên địa bàn.


Tải công văn số 1840/UBND-VX tại đây
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm