Quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV

Ngày đăng tin: 08/09/2018
Quyền lợi khi tham gia BHYT HSSV

1. Được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tháng nộp tiền, được đăng ký khám chữa bệnh (viết tắt KCB) ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến huyện và tương đương trở xuống.
2. Được khám bệnh để sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế; được chăm sóc sức khỏe ban đầu (viết tắt CSSKBĐ) tại cơ sở y tế trường học.
3. Được KCB BHYT tại các cơ sở KCB từ tuyến huyện và tương đương trở xuống, khi vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì được chuyển đến cơ sở KCB BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Trường hợp cấp cứu, được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh nhân thân (Thẻ học sinh, Chứng minh nhân dân...) khi ra viện. 

 4. KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT hoặc được KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT:
- 100% chi phí KCB khi KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng) ở mọi tuyến điều trị;
- 100% chi phí KCB khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 8.340.000 đồng), trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến;
- 80% chi phí KCB BHYT cho một lần KCB có chi phí lớn hơn 15% mức  lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng ). Riêng tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (hiện nay là 62.550.000 đồng), (thực hiện từ ngày 01/6/2017 theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế).
5. Trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến (KCB vượt tuyến) có trình thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng là 80% nhân với tỷ lệ như sau:
a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;
b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật BHYT số 46/2014/QH13 có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 
6. Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT hoặc cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục theo quy định, HSSV tự thanh toán chi phí với cơ sở KCB, sau đó đưa chứng từ đến cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp theo mức thanh toán được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm