Thông báo Lịch tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An

Ngày đăng tin: 17/01/2020
BHXH tỉnh Nghệ An thông báo Lịch Tiếp công dân của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An năm 2020
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013; Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08/6/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của BHXH Việt Nam; Quyết định số 04/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An ban hành Nội quy tiếp công dân của BHXH tỉnh Nghệ An; BHXH tỉnh Nghệ An thông báo Lịch tiếp công dân năm 2020 của Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An. Cụ thể như sau:

Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An chủ trì Phiên tiếp công dân định kỳ vào ngày 14 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ, ngày lễ thì chuyển sang ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp đột xuất Giám đốc BHXH không chủ trì được thì ủy quyền cho một đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Phiên tiếp công dân.

Thời gian: Vào giờ làm việc hành chính

Địa điểm: Tại Phòng Tiếp công dân hoặc Phòng họp Tầng 2 của BHXH  tỉnh Nghệ An. Địa chỉ: Số 04, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

BHXH tỉnh Nghệ An
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm