Thông báo về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy BHXH tỉnh Nghệ An

Ngày đăng tin: 23/12/2019
BHXH tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 3026/TB-BHXH ngày 23/12/2019 về việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy BHXH tỉnh Nghệ An.
Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Nghệ An được điều chỉnh như sau:
1. Sáp nhập và chuyển giao chức năng nhiệm vụ của BHXH thành phố Vinh về BHXH tỉnh Nghệ An; đồng thời giao dịch tại 02 địa chỉ:
- Trụ sở chính: BHXH tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 04 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại liên hệ: 02388.947.777; đường dây nóng: 02388.689.333
- Trụ sở 2: Các phòng nghiệp vụ: Thanh tra Kiểm tra; Truyền thông và Phát triển đối tượng; Lưu trữ hồ sơ (thuộc Văn phòng).
Địa chỉ: Số 66 đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại liên hệ: 02388.830.452;
2. Hợp nhất và chuyển giao chức năng, nhiệm vụ phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng BHXH tỉnh.
3. Chuyển giao nhiệm vụ thu nợ từ phòng Khai thác và Thu nợ về phòng Quản lý thu.
4. Đổi tên phòng Khai thác và Thu nợ thành phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.
5. Chuyển giao nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền từ Văn phòng về phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng.

BHXH tỉnh Nghệ An thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể, cá nhân được biết và tiện liên hệ công tác./.
 
Việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh Nghệ An được thực hiện trên cơ sở Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương và Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm