Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự

Ngày đăng tin: 23/01/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 02/CT-TTg về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.
Chỉ thị nêu rõ:

Việc Quốc hội thông qua Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 (Bộ luật Hình sự 2015), là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp theo hướng tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng; cụ thể hóa các quy định liên quan của Hiến pháp năm 2013, hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu.

Qua đó, giúp tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, TTATXH, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ và thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, tạo môi trường xã hội và môi trường sinh thái an toàn, lành mạnh cho mọi người dân; đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
 
Bộ Luật Hình sự 2015 quy định 03 tội danh về BHXH, BHYT: Tội gian lận về BHXH, BH thất nghiệp, Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động. Theo đó, tội chiếm đoạt tiền BHXH, BH thất nghiệp; chiếm đoạt tiền BHYT có thể bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm; tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động có thể phạt tù đến 7 năm.
 
Ngày 13/9/2017, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định 1359/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự. Thực hiện kế hoạch này, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo và tổ chức việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trong bộ, ngành, địa phương mình.

Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả Bộ luật Hình sự 2015 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, công việc được phân công theo Quyết định 1359/QĐ-TTg, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Bộ Tư pháp, Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2, Chương XII của Bộ luật và Nghị định quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma tuý tại một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.

2. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho các lực lượng trực tiếp thi hành Bộ luật Hình sự.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hoàn thành việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành, lĩnh vực quản lý được phân công có liên quan đến Bộ luật Hình sự 2015, đặc biệt là các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành hiệu quả Bộ luật Hình sự; gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 31/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015 trong phạm vi đã được phân công, trong đó chú trọng tăng cường phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự 2015 và xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Bộ luật Hình sự 2015.

5. Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tích cực phối hợp phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về Bộ luật Hình sự 2015, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành; phối hợp giám sát hoạt động của người thi hành công vụ, bảo đảm thực hiện tốt các quy định của Bộ luật Hình sự 2015 và Nghị quyết 41/2017/QH14.

6. Giao Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm