Thực hiện hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2018

Ngày đăng tin: 27/01/2018
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 549/UBND-VX ngày 24/01/2018 về việc thực hiện hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện từ ngày 01/01/2018.


Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất
Thực hiện Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện; để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính, BHXH tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
 
1. Giám đốc Sở Tài chính:
 
- Hằng năm phối hợp với BHXH tỉnh lập dự toán kinh phí hỗ trọ đóng BHXH tự nguyện cho người  tham gia; chủ động cân đối nguồn ngân sách địa phương năm 2018, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời. Trường hợp nguồn ngân sách địa phương không cân đối đủ trình Bộ Tài chính cấp bổ sung.
 
- Chủ trì, tham mưu văn bản hướng dẫn liên ngành giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh về thủ tục, hồ sơ, quy trình thanh quyết toán kinh phí.
 
- Chuyển kinh phí vào quỹ BHXH mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho cơ quan BHXH theo đúng quy định.
 
2. Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An:
 
- Hằng năm, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người  tham gia.
 
- Chủ động tuyên truyền chính sách mới về hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện, từ ngày 01/01/2018, đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHXH năm 2018.
 
- Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn Đại lý thu trên địa bàn thực hiện mở rộng, quản lý đối tượng tham gia BHXH tự nguyện theo đúng quy định.
 
- Định kỳ hằng quý, tổng hợp số đối tượng tham gia, lập hồ sơ đề nghị thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện chuyển Sở Tài chính thẩm định kịp thời.
 
3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo UBND cấp xã trên địa bàn thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện đến mọi người dân, đảm bảo tăng tỷ lệ bao phủ đối tượng tham gia BHXH trong năm 2018.

LH
Từ 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tại thời điểm đóng (hiện nay là 700.000 đồng/tháng). Cụ thể: Bằng 30% đối với người thuộc hộ nghèo; Bằng 25% đối với người thuộc hộ cận nghèo; Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Người dân có thể liên hệ Đại lý thu BHXH, BHYT tại UBND xã phường, thị trấn; Bưu điện Văn hóa xã, phường thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn cách thức tham gia, mức đóng và các nội dung khác liên quan đến BHXH tự nguyện.

 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm