Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các lớp đối tượng Đảng: Cách làm mới hạn chế tình trạng nhận chế độ BHXH 1 lần tại Nam Đàn

Ngày đăng tin: 10/03/2018
Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 có nhiều điểm mới hướng tới đảm bảo sự công bằng, bình đẳng cho các đối tượng tham gia, đảm bảo quyền về an sinh xã hội của người dân.

Tuy nhiên, trên địa bàn huyện Nam Đàn, mặc dù công tác tuyên truyền đã được BHXH huyện chú trọng với nhiều hình thức khác nhau nhưng tình trạng người lao động tới cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần vẫn còn phổ biến. Cụ thể: Năm 2015, số người nhận chế độ BHXH 1 lần là 989 người, năm 2016 là 898 người và 6 tháng đầu năm 2017 là 412 người. Đối tượng nhận chế độ BHXH 1 lần chủ yếu là số lao động có tuổi đời còn trẻ, có ý thức tuân thủ pháp luật tốt trong xã hội, là lực lượng lao động chính của gia đình và của xã hội. 
 
Trước tình hình đó, BHXH huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, nắm bắt số lao động trên địa bàn, đặc biệt là đối tượng lao động trẻ để có hình thức tuyên truyền phù hợp. 
 
Trong 6 tháng cuối năm 2017 và đầu năm 2018, BHXH huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tại các lớp đối tượng đảng. Tại các buổi tuyên truyền này, BHXH huyện đã tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH sửa đổi; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo lưu quá trình đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí so với hưởng BHXH 1 lần; sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với việc tham gia BHXH tự nguyện v.v.
 
Các lớp đối tượng đảng là nơi hội tụ những đoàn viên, thanh niên ưu tú nhất của địa phương được lựa chọn để kết nạp vào Đảng. Trong số họ, có người là cán bộ viên chức, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc; có người là lao động tự do; cũng có người đã từng tham gia BHXH bắt buộc, nay về sinh sống tại địa phương v.v. 
 
Chính sách BHXH, BHYT dù có nhiều chế độ, nhiều điểm mới, sử dụng nhiều từ ngữ chuyên môn khó hiểu nhưng đã được các học viên nắm bắt và thấm nhuần. Thông qua các lớp đối tượng đảng, các học viên chính là những tuyên truyền viên về BHXH, BHYT; góp phần giảm tỷ lệ người lao động nhận BHXH 1 lần, tăng tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Cụ thể: 6 tháng cuối năm 2017, số người nhận chế độ BHXH một lần đã giảm 205 người so với 6 tháng đầu năm 2017. Dự kiến số người nhận BHXH một lần trong năm 2018 sẽ tiếp tục giảm so năm 2017.

Nguyễn Đức Hưng, Phó Giám đốc BHXH huyện Nam Đàn
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm