UBND huyện Tân Kỳ: Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Ngày đăng tin: 01/03/2019
Vừa qua, đồng chí Trịnh Hữu Thành – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp huyện Tân Kỳ đã ký ban hành Thông báo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ Trịnh Hữu Thành - Trưởng Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đã kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn. Cụ thể: 

1. Giao cho Thường trực Ban chỉ đạo tham mưu UBND huyện thành lập đoàn thanh tra liên ngành đối với 39 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, hợp tác xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội chưa đăng ký tham gia BHXH, các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT để hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH, thu nộp BHXH kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động ngay trong quý 01/2019, tiếp tục rà soát các đơn vị chấp hành chưa nghiêm túc trong lĩnh vực BHXH, BHYT để tham mưu thực hiện.

2. Giao Thanh tra huyện phối hợp với các ban, ngành có liên quan tham mưu UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế thi hành theo đúng quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quy định về cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 15/03/2019 đối với Chi nhánh nhà máy may Tân Kỳ, Công ty TNHH Mạnh Thành nếu đơn vị không chấp hành Quyết định số 5383/QĐ –UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính về đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

3. Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch của mình để thực hiện nhiệm vụ, phối hợp tốt với cơ quan thường trực (BHXH huyện) trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Có văn bản chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, các phòng, ban, ngành và UBND các xã, Thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đảm bảo hoàn thành kế hoạch UBND huyện giao tại Quyết định số 181/QĐ- UBND huyện ngày 18/01/2019 về việc giao chỉ tiêu dân số tham gia BHXH, BHYT năm 2019.

4. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Kỳ và các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến tận người dân để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

5. Đề nghị UBND các xã, Thị trấn phối hợp với BHXH huyện và các ban, ngành tổ chức tốt công tác tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhằm nâng cao nhận thức của người dân để người dân tự giác tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình./.

                       Thành Huế – BHXH huyện Tân Kỳ
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm