UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT

Ngày đăng tin: 04/10/2018
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 7450/UBND-KT ngày 28/9/2018 về việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT.

Theo đó, để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình làm cơ sở tiến tới cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc quản lý đối tượng và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, chăm sóc sức khỏe y tế cho người dân trên địa bàn; UBND tỉnh giao trách nhiệm cho BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai những nội dung sau:
 
1. BHXH tỉnh Nghệ An.
 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên hộ gia đình; công tác cấp mã số BHXH để cấp thẻ BHYT cho người tham gia; 
 
- Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT, danh sách biến động thành viên hộ gia đình;
 
- Kịp thời cấp kinh phí chi lập danh sách tham gia BHYT quy định tại Điều 19 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính và hướng dẫn tại Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình; kinh phí hỗ trợ UBND xã lập danh sách tham gia BHYT.
 
- Theo dõi tiến độ thực hiện; chủ động nắm bắt các vướng mắc, khó khăn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và BHXH Việt Nam để chỉ đạo kịp thời.
 
2. Bưu điện tỉnh Nghệ An.
 
- Chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ UBND cấp xã và BHXH cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả việc cập nhật biến động thành viên hộ gia đình; cập nhật tăng, giảm người tham gia BHYT theo đúng quy định;
 
- Chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và nhân lực đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ; 
 
- Kịp thời báo cáo BHXH tỉnh kết quả thực hiện, đề xuất kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.
 
3. UBND các huyện, thành phố, thị xã: Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan; UBND cấp xã chủ động phối hợp với cơ quan BHXH và Bưu điện các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
 
- Hằng tháng lập danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT, danh sách biến động thành viên hộ gia đình, chuyển Bưu điện huyện để cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý hộ gia đình;
 
- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHYT hộ gia đình để người dân hiểu và chủ động tham gia; hướng dẫn hộ gia đình kê khai thông tin đầy đủ, chính xác về thành viên trong hộ;
 
- Tiếp nhận và sử dụng kinh phí chi lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn theo đúng quy định./. 
 
Trần Thị Hà – Trưởng phòng Quản lý thu
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm