UBND tỉnh Nghệ An: Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018

Ngày đăng tin: 06/02/2018
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/01/2018 về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018.Theo đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước và thu BHXH, BHYT năm 2018, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước và thu BHXH năm 2018. Trong đó về phía thu BHXH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
a) BHXH tỉnh: 
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách bảo hiểm nhằm giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả và đúng mục đích. Chủ động giải đáp các khó khăn, vướng mắc và tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp. Hướng dẫn, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp BHXH, BHYT; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
- Thực hiện các giải pháp tăng nhanh và bền vững diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân về việc xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH theo quy định tại Điều 17, Luật BHXH năm 2014 và Điều 26, Bộ Luật Hình sự năm 2015.
- Tập trung đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Chủ động phối hợp với các Sở, ngành liên quan thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành về thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT.
- Tăng cường chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Chỉ đạo BHXH các huyện,  thành phố, thị xã hàng tháng báo cáo UBND cấp  huyện về tình hình thu nợ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, đồng thời tham mưu chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn.
b) Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Nghệ An chỉ đạo các tổ chức tín dụng, Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp thực hiện trong trường hợp buộc trích tiền tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-LĐTBXH-TC-NHNN ngày 18/02/2008 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội –Bộ Tài chính – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.
c) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với BHXH tỉnh trong việc kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm pháp luật về Bảo hiểm như: Giả mạo hồ sơ BHXH để hưởng chế độ; lập danh sách khống số người tham gia BHXH, BHYT để hạch toán tăng chi phí, giảm  thu nhập tính thuế Thu nhập doanh nghiệp; hành vi chiếm dụng tiền BHXH, BHYT của người lao động. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong việc thực hiện các quy định về BHXH, BHYT.
d) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn công khai danh sách những doanh nghiệp chấp hành tốt nghĩa vụ về bảo hiểm và những doanh nghiệp không có ý thức chấp hành pháp luật bảo hiểm; gian lận, chây ỳ, nợ bảo hiểm lớn. Phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT.
e) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh  tế Đông Nam: Đôn đốc các doanh nghiệp, cá nhân hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT theo quy định trước khi làm các thủ tục để cấp mới, cấp lại: Quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy phép hoạt động khóang sản, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thủ tục giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp.
f) Các Sở, ban, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của mình, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH các cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ thu BHXH, BHYT. Các đơn vị đã ký quy chế phối hợp trong công tác thu bảo hiểm với cơ quan BHXH tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để  thực hiện có hiệu quả và thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.
j) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác thu BHXH, BHYT trên địa bàn. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu bảo hiểm và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ cơ quan BHXH hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm