Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020

Ngày đăng tin: 06/09/2019
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 6136/UBND-VX ngày 28/8/2019 về việc triển khai thực hiện chỉ tiêu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2019-2020.
Đánh giá việc triển khai thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2018-2019, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 96,05% HSSV tham gia BHYT. Bên cạnh một số địa phương tổ chức tốt việc triển khai BHYT HSSV như: Quế Phong (100%), Quỳ Châu (100%), Tương Dương (100%), Kỳ Sơn (100%), Nam Đàn (100%), Quỳ Hợp (99,98%), thị xã Thái Hòa (98,93%), Con Cuông (99,88%), thị xã Cửa Lò (99,95%), Tân Kỳ (99,53%), Hưng Nguyên (99,10%), Đô Lương (98,92%), thành phố Vinh (98,42%) thì một số địa phương triển khai chưa đạt yêu cầu như: Quỳnh Lưu (91,82%), Yên Thành (90,09%), Diễn Châu (86,94%).

BHYT HSSV - đồng hành cùng năm học mới
Để tiếp tục triển khai Quyết định số 1167/QĐ-TTg  ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, phấn đấu năm học 2019-2020 có 100% HSSV tham gia BHYT, Ủy UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai tốt các nội dung sau đây:
1. Bảo hiểm xã hội tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành thị, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Định kỳ 06 tháng và cả năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan truyền thông, báo, đài và các chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của các tầng lớp nhân dân, về quy định của Luật BHYT và các chính sách về BHYT; Đặc biệt tuyên truyền sâu, rộng đến các đối tượng là cán bộ ngành Giáo dục và đào tạo, phụ huynh, HSSV, đoàn viên, thanh niên để thực hiện thành công mục tiêu năm học 2019-2020 có 100% HSSV tham gia BHYT.
- Chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn triển khai thực hiện tốt mục tiêu năm học 2019-2020 đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế hướng dẫn điều kiện được cấp kinh phí từ quỹ BHYT để thực hiện khám, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và sử dụng nguồn kinh phí này hiệu quả, đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Đề xuất UBND tỉnh, các cấp, các ngành, biểu dương khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT HSSV.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực, trách nhiệm trong công tác triển khai  BHYT học sinh, đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT trong các cơ sở giáo dục năm học 2019-2020.
- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới học sinh và cha, mẹ học sinh chính sách, pháp luật về BHYT; vai trò, ý nghĩa của BHYT đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh.
- Chỉ đạo, quán triệt các cơ sở giáo dục đưa khoản thu BHYT học sinh vào các khoản thu bắt buộc (Luật BHYT) vào đầu năm học.
- Phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác BHYT học sinh. Có hình thức xử lý kịp thời đối với những trường hợp không tuân thủ quy định về BHYT.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và BHXH tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng nguồn kinh phí từ quỹ BHYT hiệu quả, đúng quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu trình UBND tỉnh phương án sử dụng ngân sách địa phương để tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh từ năm học 2019-2020 (ngoài mức đã hỗ trợ tối thiểu chung theo quy định).

Tăng cường công tác truyền thông đưa chính sách BHYT đến với HSSV

3. Sở Y tế:
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh (KCB), trong đó quan tâm chỉ đạo đảm bảo công tác KCB BHYT cho HSSV.
- Phối hợp với BHXH tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHYT, mục tiêu BHYT toàn dân, trong đó có mục tiêu đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.
- Phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo củng cố và phát triển cơ sở y tế trường học, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác y tế trường học; cấp chứng chỉ hành nghề khi đủ điều kiện theo quy định của Luật khám chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên y tế trường học.
4. Sở Tài chính:  Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho đối tượng tham gia là HSSV theo đúng quy định hiện hành.
5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác truyền thông về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của toàn dân, phổ biến thông tin về Luật BHYT và các quy định về chính sách BHYT trong đó có quy định HSSV là đối tượng tham gia BHYT bắt buộc.
6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An: Chỉ đạo các tổ chức cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các quy định hiện hành.
7. Tỉnh Đoàn:
- Phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tuyên truyền về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của đoàn viên, thanh niên và HSSV trong toàn tỉnh.
- Hàng năm, phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông về vai trò, trách nhiệm tham gia BHYT HSSV và phổ biến thông tin về luật BHYT, các quy định về chính sách BHYT cho đoàn viên thanh niên và HSSV toàn tỉnh.
8. Ủy ban nhân các huyện, thành phố, thị xã:
- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, HSSV trong việc tham gia BHYT, phấn đấu đạt được mục tiêu 100% HSSV trên địa bàn quản lý tham gia BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo rà soát, thống kê các trường học trên địa bàn chưa đạt tỷ lệ 100%, đề nghị tổng hợp để có giải pháp phù hợp vận động HSSV tham gia BHYT.
9. Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề trên địa bàn:
- Chỉ đạo tổ chức và triển khai tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về vai trò của BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT của HSSV nhà trường, nhất là sinh viên năm thứ 2 trở đi;
- Có trách nhiệm thu kinh phí đóng BHYT (phần tự đóng của HSSV); lập danh sách cấp thẻ gửi cho cơ quan BHXH để cấp thẻ kịp thời cho HSSV;  phối hợp với cơ quan BHXH để thực hiện thành công mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT.
Xem toàn bộ công văn số 6136/UBND-VX tại đây
                                            
Hải Yến – Phòng Khai thác và Thu nợ
 
Ý kiến bạn đọc ( )
Video
Xem thêm